Thông tư - Nghị định

Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế TNDN

Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012. Xét đề nghị của Tổng cục trường Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012. Nội dung cụ thể như sau:
Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế TNDN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Người nộp thuế

Điều 3. Phương pháp tính thuế

Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế

Điều 5. Doanh thu

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Điều 7. Thu nhập khác

Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 12. Nguyên tắc xác định

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Điều 16. Đối tượng chịu thuế

Điều 17. Căn cứ tính thuế

Điều 18. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác

Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Download chi tiết thông tư 123 bộ tài chính tại đây

Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế TNDN

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*