Thủ tục kê khai thuế

Thủ tục kê khai thuế với các doanh nghiệp tổ chức trong nước Thủ tục kê khai thuế

Thủ tục kê khai thuế với các doanh nghiệp tổ chức trong nước

Trình tự thủ tục kê khai thuế áp dụng đối với tổ chức có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân trong nước hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ như sau: 1. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A/TNDN kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất vào ngày