Doanh nghiệp

Nội dung của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một hệ thống các số liệu và phân tích cho ta biết tình hình tài sản và nguồn vốn kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Theo như chế độ kế toán hiện nay của Việt Nam quy định đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh  báo cáo tài chính phải lập sẽ có các bản báo cáo sau đây.

Nội dung của báo cáo tài chính

1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào,nó không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là văn bản thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng, đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần là cấu thành tài sản và nguồn hình thành nên tài sản. Số tổng cộng của 2 phần luôn bằng nhau.

Một bảng cân đối kế toán cần phải chỉ rõ tài sản cố định của doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.Nó dùng để đánh giá doanh nghiệp đang phát triển thế nào. Bạn có thể sử dụng bảng cân đối kế toán để đánh giá tình hình tài chính, nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp của bạn.

Bản cân đối kế toán còn  rất hữu ích như là một bức tranh tổng thể, giúp cho nhà phân tích nghiên cứu đánh giá một cách khái quát tình hình và kết quả kinh doanh,khả năng cân bằng tài chính,trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính doanh nghiệp.

2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh(Báo cáo lãi lỗ)

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo tài chính tổng quát cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định, nó phản ánh kết quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của Doanh nghiệp trong thời kỳ đó.

Dựa vào các số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc báo cáo lãi lỗ sẽ cho bạn biết doanh nghiệp bạn kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đã trừ đi hết chi phí. Báo cáo kết quả kinh doanh được đọc từ trên xuống và cho biết doanh thu và chi phí cho một khoảng thời gian nhất định. Một bảng báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ còn giúp  người sử dụng thông tin có thể kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ, so sánh với kỳ trước và với Doanh nghiệp khác để nhận biết khái quát hoạt động trong kỳ và xu hướng vận động.

3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính được lập ra để trả lời các câu hỏi liên quan đến luồng tiền ra vào trong doanh nghiệp ở một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm).

Một bảng dự báo dòng tiền mặt có thể là một công cụ kinh doanh rất quan trọng nếu nó được báo cáo của doanh nghiệp sử dụng hiệu quả. Lưu ý rằng đây là một báo cáo động – bạn cần thay đổi và điều chỉnh nó thường xuyên để phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh, các khoản chi trả và nhu cầu của nhà cung cấp.Việc thay đổi bảng dự báo này cũng rất hữu ích, thay dổi các con số về doanh số bán hàng, về mua sắm và chi phí nhân viên. Những thay đổi về luật pháp, lãi suất và thuế cũng ảnh hưởng đến bảng dự báo này.

Có một dự báo dòng tiền mặt chính xác sẽ đảm bảo cho bạn đạt có được sự tăng trưởng ổn định mà không phải kinh doanh vượt mức. Khi bạn có đủ tài sản để mở rộng kinh doanh  và rất quan trọng nữa là khi bạn cần phải củng cố việc kinh doanh. Điều này giúp bạn đảm bảo cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp đều hài lòng.

4. Thuyết minh các báo cáo tài chính

Là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Được lập để cung cấp thêm các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp chưa có trong hệ thống các báo cáo tài chính, trình bày khái quát đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp,nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp lựa chọn áp dụng, tình hình, lý do biến động của một số đối tượng tài sản ,nguồn vốn và đối tượng quan trọng, phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu kiến nghị của doanh nghiệp.

Các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp có môì quan hệ mật thiết với nhau, mỗi sự thay đổi của một chỉ tiêu trong báo cáo này trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến các báo cáo kia và  trình tự đọc hiểu được các báo cáo tài chính, thông qua đó giúp họ nhận biết  và tập trung vào các chỉ tiêu tài chính  liên quan trực tiếp tới mục tiêu phân tích của họ.

Mẫu báo cáo tài chính quyết định 48 trên excel :

Bao gồm các nội dung sau :

  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối tài khoản
  • Bảng cân đối kế toán
  • Kết quả hoạt động kinh doanh
  • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
  • Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
  • Chuyển lỗ

Download mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48 trên excel

Download mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 15

Nội dung của báo cáo tài chính

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*