Kế toán

Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định

Nguyên tắc chung kế toán TSCĐ dựa trên 3 nguyên tắc : đối tượng ghi TSCĐ hợp lý, phân loại TSCĐ một cách khoa học và xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ một cách chính xác.

Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định

Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý :

  • Từng TSCĐ riêng biệt, có kết cấu độc lập và thực hiện một chức năng nhất định hoặc là một tổ hợp liên kết nhiều bộ phận cùng thực hiện một chức năng.
  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;
  • Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;
  • Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên

Phân loaị TSCĐ một cách khoa học:

Theo từng nhóm tùy vào tiêu thức: quyền sở hữu, nguồn hình thành, hình thái biểu hiện, hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư (TSCĐ HH, VH, thuê TC).

Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác

Giá trị hao mòn
Gía trị còn lại =
Nguyên giá – Giá trị hao mòn

Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*