Kế toán

Nguyên lý kế toán

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên lý kế toán, mời bạn đọc theo dõi qua tài liệu sau.

Nguyên lý kế toán

Tài liệu nguyên lý kế toán

Tóm tắt nội dung chính của tài liệu:

 • Giới thiệu về kế toán
  • Sự hình thành và phát triển của hạch toán kế toán
   • Hạch toán – ý nghĩa và vai trò của nó trong nền kinh tế
   • Sự ra đời và phát triển của hạch toán kế toán
  • Chức năng nhiệm vụ của hạch toán kế toán
   • Định nghĩa về hạch toán kế toán
   • Chức năng của hạch toán kế toán
   • Nhiệm vụ của hạch toán kế toán
  • Yêu cầu đối với hạch toán kế toán và một số nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận
   • Yêu cầu đối với hạch toán kế toán
   • Một số nguyên tắc chung được thừa nhận
    • Khái niệm thực thể kinh doanh
    • Khái niệm hoạt động liên tục
    • Khái niệm thước đo tiền tệ
    • Khái niệm kỳ kế toán
    • Nguyên tắc giá vốn
    • Nguyên tắc thận trọng
    • Nguyên tắc phù hợp
    • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
    • Nguyên tắc nhất quán
    • Nguyên tắc khách quan
    • Nguyên tắc trọng yếu
    • Nguyên tắc công khai
  • Đối tượng của hạch toán kế toán
 • Phương pháp chứng từ kế toán
  • Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
  • Chứng từ kế toán và các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán
  • Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
 • Phương pháp tài khoản kế toán
  • Nội dung ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán
  • Tài khoản kế toán
  • Hệ thống tài khoản kế toán và phân loại tài khoản kế toán
  • Phương pháp ghi kép vào tài khoản kế toán
  • Kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản kế toán
 • Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh
  • Sự cần thiết và ý nghĩa của phương pháp tính gía
  • Yêu cầu, nguyên tắc và trình tự tính giá
  • Kế toán các quá trình doanh thu chủ yếu
 • Sổ kế toán
 • Phương pháp tổng hợp, cân đối, báo cáo kế toán chủ yếu
  • Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
  • Các báo cáo kế toán chủ yếu
  • Quy trình lập báo cáo kế toán
 • Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  • Bộ máy kế toán
  • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

Download tài liệu nguyên lý kế toán đầy đủ tại đây

Nguyên lý kế toán

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*