Kế toán

Biểu mẫu, sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15 bao gồm các biểu mẫu chứng từ như sau:

Danh sách các biểu mẫu theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:

 • Bảng chấm công
 • Bảng chấm công làm thêm giờ
 • Bảng thanh toán lương
 • Bảng thanh toán thưởng
 • Giấy đi đường
 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài: Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc…
 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
 • Phiếu thu
 • Nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-DN)
 • Chứng từ ghi sổ (Mẫu S02a-DN)
 • Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ (Mẫu số S0b-DN)
 • Sổ cái chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02c1-DN)
 • Sổ cái chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02c2-DN)
 • Sổ nhật ký chung (Mẫu số S03a-DN)
 • Sổ NK thu tiền(Mẫu số S03a1-DN)
 • Sổ NK chi tiền (Mẫu số S03a2-DN)
 • Sổ NK bán hàng (Mẫu số S03a4-DN
 • Sổ cái NKC (Mẫu số S03b-DN)
 • Bảng CDPS (Mẫu số S06-DN)
 • Số quý (Mẫu số S07-DN)
 • Sổ kế toán CT qúy (S07a-DN)
 • Số tiền gửi NH (S08-DN)
 • Sổ CT vật liệu (S10-DN)
 • Bảng TH VL-CCDC-SP-HH (S11-DN)
 • Sổ kho (Mau so S12-DN)
 • Sổ TSCD (Mau so S21-DN)
 • Sổ theo dõi TSCD-CCDC (S22-DN)
 • Thẻ TSCD (Mẫu số S23-DN)
 • Sổ chi tiết KH (Mẫu số S31-DN)
 • Sổ chi tiết KH (S32-DN) N.te
 • Sổ theo dõi TT N.te (S33-DN)
 • Sổ chi tiết TV (Mẫu sổ S34-DN)
 • Sổ chi tiết BH (Mẫu sổ S34-DN)
 • Sổ chi phí SXKD (S36-DN)
 • Thẻ tính GT SP-DV (Mẫu S37-DN)
 • Sổ chi tiết TK (Mẫu S38-DN)
 • Sổ KT c.tiet dtu vao ctLK (S41)
 • Mẫu sổ S42-DN)
 • Sổ chi tiết phát hành CP (S43)
 • Sổ chi tiết CP qúy (S44-DN)
 • Sô c.tiet đầu tư CK (S45-DN)
 • Sổ theo doi NVKD (S51-DN)
 • Sổ chi phí DTXD (S52-DN)
 • Sổ theo dõi thuế GTGT (S61-DN)
 • Thuế GTGT hoàn lại (S62-DN)
 • Thuế GTGT miễn giảm(S63-DN)
 • Bảng CDKT (Mẫu sổ B01-DN)
 • Báo cáo KQKD (Mẫu số B02-DN)
 • BC lưu chuyển tiền tệ (B03a-DN)
 • BC lưu chuyển tiền tệ (B03b-DN)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính BCTC

Download tài liệu :

Biểu mẫu, sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Bài viết liên quan :

Comments

 1. viet says:

  Sao dowload về lại chỉ có thuyết minh và BCTC , BC lưu chuyển tiền tệ vậy . Mong Admin up đầy đủ đi

 2. namdinhht says:

  Sao dowload về lại chỉ có thuyết minh và BCTC , BC lưu chuyển tiền tệ vậy . Mong Admin up đầy đủ đi

Ý kiến của bạn :

*


*