Kế toán

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Mẫu biểu báo cáo tài chính năm theo quyết định 48 bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Download tài liệu :

Lưu ý : Mẫu báo cáo tài chính theo QĐ 48 được áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*