Kế toán

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 15

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 15

Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính năm theo quyết định 15 bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Download tài liệu:

Lưu ý khi sử dụng mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Chế độ kế toán doanh nghiêp theo quyết định 15 áp dụng đầy đủ tất cả các chuẩn mực kế toán.

Về đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Về Hệ thống Tài khoản kế toán

Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) gồm :

  • Có 86 tài khoản cấp I
  • 120 tài khoản cấp II
  • 02 tài khoản cấp III
  • 06 tài khoản ngoài bảng

Đọc tiếp :

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 15

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*