Kế toán

Download phần mềm HTKK mới nhất – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Phần mềm HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế do tổng cục thuế phát hành. HTKK đã được Tổng cục Thuế nâng cấp lên phiên bản mới nhất, phiên bản 3.1.4 để đáp ứng yêu cầu của thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ. Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Download phần mềm HTKK mới nhất - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuếDownload phần mềm HTKK mới nhất - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Phiên bản HTKK 3.1.4

Nội dung bổ sung của phiên bản 3.1.4:

Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC, bao gồm:

  • Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN
  • Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTGT

Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [29] trên tờ khai 07/KK-TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đồng thời cho phép sửa giá trị này trong trường hợp cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế từ 01/7/2012 đến hết 31/12/2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC.

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK bản mới nhất 3.1.4 tại đây

Bảng cập nhật các phiên bản của HTKK gần đây:

Download Phiên bản HTKK Tài liệu HDSD Tài liệu HDCD
Download HTKK 3.1.4  Download HDSD HTKK 3.1.4
Download HTKK 3.1.3  Download HDSD HTKK 3.1.3
Download HTKK 3.1.2  Download HDSD HTKK 3.1.2
Download HTKK 3.1.1  Download HDSD HTKK 3.1.1
Download HTKK 3.1.0  Download HDSD HTKK 3.1.0
Download HTKK 3.0.2  Download HDSD HTKK 3.0.2  Download HDCD HTKK 3.0.2
Download HTKK 3.0.1  Download HDSD HTKK 3.0.1  Download HDCD HTKK 3.0.1
Download phần mềm HTKK mới nhất - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*