Kế toán

Báo cáo tồn kho

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, kiểm soát nhập xuất tồn kho … là công việc thường xuyên của nhân viên kế toán kho. Dưới đây là biểu mẫu báo cáo tồn kho thường được sử dụng.

           Bộ, Sở:…………

           Đơn vị :………….

BÁO CÁO TỒN KHO

                       Tháng:………………………………….

 

    Kho:…………………………………………………………………………………………………..

 

Vật tư hàng hoá

Đầu kỳ

Nhập kho

Xuất kho

Cuối kỳ

Tên

SL

TT

SL

TT

SL

TT

SL

TT

Loại:
Cộng theo loại
Cộng theo kho
Cộng các kho

 

Lập, ngày … tháng … năm …

                          Người lập                                        Thủ kho                           Phụ trách kế toán                          Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                             ( Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Download mẫu báo cáo tồn kho tại đây.

Xem thêm các tài liệu khác:

 

Báo cáo tồn kho

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*