Kế toán

Bảng cân đối kế toán theo Quyết định 15

Bảng cân đối kế toán theo quyết định 15 sửa đổi theo thông tư 244/BTC, khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán theo Quyết định 15

Có thể hiểu đơn giản, bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán theo Quyết định 15

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*