Kế toán

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán không còn xa lạ gì đối với các kế toán viên. Bảng cân đối kế toán được hiểu là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có, sở hữu và những gì mà doanh nghiệp nợ ở một thời điểm nhất định. Nói rõ hơn, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Tài Chính quy định.

Một bảng cân đối kế toán phải chỉ rõ tái sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Tài sản cố định gồm:

Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác

Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản vãng lai là những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm:

 • Cổ phiếu
 • Bán thành phẩm
 • Tiền nợ của khách hàng
 • Tiền mặt tại ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản trả trước – ví dụ tiền thuê

Các khoản nợ vãng lai là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm của doanh nghiệp, nó bao gồm:

 • Tiền nợ các nhà cung cấp
 • Các khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng hoặc các khoản mục tài chính khác
 • Thuế phải trả trong một năm
 • Các khoản nợ dài hạn, gồm:
 • Các khoản nợ đến kỳ hạn sau một năm – các khoản vay hoặc tài chính đến hạn phải trả sau một năm
 • Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.

Chi tiết mẫu bảng cân đối kế toán theo quyết định 48: Tại đây

Download tài liệu:

Bảng cân đối kế toán

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*