Kế toán

2 hình thức trả lương chính được áp dụng trong doanh nghiệp

Tùy từng tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn cho mình các hình thức trả lương khác nhau. Nhưng tổng quan lại, doanh nghiệp thường áp dụng 2 hình thức trả lương chính đó là trả lương theo thời gian và hình thức trả lương theo sản phẩm. Ngoài ra một số doanh nghiệp còn áp dụng các hình thức trả lương khác như h́ình thức trả lương sản phẩm thưởng luỹ tiến, khoán khối lượng hoặc khoán từng việc, khoán quỹ lương.

2 hình thức trả lương chính được áp dụng trong doanh nghiệp

2 hình thức trả lương áp dụng chính trong doanh nghiệp là trả lương theo thời gian và theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo thời gian

Hình thức trả lương theo thời gian: Theo hình thức này, việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, theo ngành nghề và tŕnh độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau mà mỗi ngành nghề cụ thể có một thang lương riêng: thang lương nhân viên cơ khí, nhân viên lái xe… Trong mỗi thang lương lại tuỳ theo tŕnh độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn mà lại chia làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định. Đơn vị để tính tiền lương thời gian là lương tháng, lương ngày, lương giờ.

Lương tháng được quy định sẵn đối với từng bậc lương trong các thang lương. Lương tháng thường được áp dụng để trả lương cho công nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành không có tính chất sản xuất.

Lương ngày là lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Mức lương ngày đựơc tính bằng cách lấy mức lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ. Lương ngày thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương theo thời gian, tính trả lương cho người lao động trong những ngày hội họp, học tập, làm nghĩa vụ khácvà làm căn cứ để tính trợ cấp, Bảo hiểm xă hội.

Mức lương giờ tính bằng cách lấy mức lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lương giờ thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương trong thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm .

Nhìn chung, hình thức trả lương theo thời gian có mặt hạn cế là mang tính chất bình quân, nhiều khi không phù hợp với kết quả lao động. Vì vậy chỉ những trường hợp nào chưa đủ điều kiện thực hiện hình thức trả lương theo sản phẩm mới phải áp dụng hình thức trả lương theo thời gian.

Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. Đây là hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm cho xã hội . Trong việc trả lương theo sản phẩm th́ì điều kiện quan trọng nhất là phải xây dựng được các định mức kinh tế – kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xây dựng đơn giá tiền lương đối với từng loại sản phẩm, từng công việc một cách hợp lý.

Hình thức trả lương theo sản phẩm tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể ở từng doanh nghiệp mà vận dụng theo từng h́nh thức cụ thể .

Tùy tình hìn cụ thể ở từng doanh nghiệp mà các doanh nghiệp lại vận dụng các hình thức trả lương theo sản phẩm khác nhau.

Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế. Với h́ình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách , phẩm chất và đơn giá tiền lương đã quy định , không chịu bất cứ một hạn chế nào .

Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp: thường được áp dụng để trả lương cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất như lao động làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị … Tuy lao động của họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm , nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất của người lao động trực tiếp, nên có thể căn cứ vào kết quả lao động trực tiếp mà lao động gián tiếp phục vụ để tính lương sản phẩm cho lao động gián tiếp .

Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt: Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp, người lao động còn được thưởng trong sản xuất như thưởng về chất lượng sản phẩm tốt , năng suất lao động hiệu quả, tiết kiệm vật tư. Trong các trường hợp lao động làm ra sản phẩm háng , lãng phí vật tư trên định mức quy định hoặc không bảo đảm đủ ngày công quy định th́ có thể chịu tiền phạt trừ vào thu nhập cuả họ.

Các hình thức trả lương khác

Ngoài các h́ình thức trả lương trên c̣òn có hình thức trả lương sản phẩm thưởng luỹ tiến, khoán khối lượng hoặc khoán từng việc, khoán quỹ lương .

2 hình thức trả lương chính được áp dụng trong doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*